Klášter Plasy

KLÁŠTER PLASY

Ke stažení

 

 


       

Svatební obřad v klášteře

Klášter Plasy nabízí možnost uspořádat svatební obřad ve svém areálu. Ačkoliv se jedná o bývalý klášter, kde se svatby s jistotou nekonaly, mniši zde při vstupu do kláštera skládali slavné neboli věčné sliby, které je zavazovaly k věrnosti klášteru až do konce života.

Dnes zní kapitulní síní či jinými prostorami slib manželský, který má však podobnou hodnotu. Nehledě na to, že plaský klášter je i po odchodu mnichů jedinečné místo, jehož atmosféra přímo nabízí neopakovatelné a sváteční okamžiky.

Místo obřadu

Standardně nabízíme v prostorách konventu rohovou kapli sv. Bernarda.

Kaple sv. Bernarda je bývalou meditační kaplí mnichů navržená význačným architektem českého baroka Janem Blažejem Santini-Aichelem a vyzdobená čtveřicí fresek Jakuba Antonína Pinka znázorňující sv. Bernarda rozjímajícího v lese, anděly s atributy Kristova umučení, Ježíše a jeho učedníky a Pannu Marii se sv. Štěpánem Hardingem a sv. Alberichem.

Termín obřadu

Termíny obřadu a matriku zajišťuje Městský úřad v Plasích. Kontaktujte pracovnici města, abyste si zarezervovali termín svatby a dohodli všechny zákonné náležitosti, Správa kláštera Plasy pak termín automaticky přebírá.

Příjezd, parkováníParkování u konventu

Pro "novomanžele" je otevřeno provizorní parkoviště mezi hlavní silnicí a budovou konventu. Nachází se přímo proti vstupu do objektu a umožňuje pohodlný a krátký přechod do konventu. Všichni ostatní využijí regulérní parkoviště u řeky.

Přístup do objektu, průběh obřadu

Do konventní budovy se vstupuje vchodem od silnice. Přibližně 5 minut před zahájením obřadu (dle dohody jinak) přivítá pracovnice městského úřadu snoubence i svatebčany u dveří, zavede je zimním refektářem po schodech do 1. patra a dále na zvolené místo obřadu. Opozdilé svatebčany vpouští dovnitř až do zahájení samotného obřadu pracovníci kláštera.

Samotný průběh obřadu je zcela v režii vaší a pracovníků městského úřadu. Pokud nezvolíte reprodukovanou hudbu, doporučujeme hudebníkům předem se seznámit se zdejší akustikou. Případnou výzdobu prostor je nutné si objednat individuálně.

Pořizování fotografií v místě konání obřadu i po celé trase při příchodu a odchodu je zahrnuto v poplatku klášteru, není zvlášť hrazeno.

Při odchodu z obřadu žádáme svatebčany i jejich doprovod, aby neopouštěli přístupovou trasu a vydali se spořádaně stejnou cestou, kterou jim určí pracovnice městského úřadu či pracovník správy objektu.

Pro svatební hosty nabízíme k ukrácení času během fotografování novomanželů prohlídku objektu. (Záleží na dohodě svatebčanů se správou objektu během placení za pronájem prostor pro obřad.)

Poplatek

Poplatek za konání svatebního obřadu je stanoven aktuálním Cenovým výměrem vstupného a služeb NKP Klášter Plasy. Plaťte jej, prosím, v kanceláři správy objektu v měsíci, v němž se koná Vaše svatba, nejpozději v týdnu před obřadem. Z důvodu návštěvnického provozu i z hlediska návaznosti dalších svateb je váš pobyt v prostorách konventu omezen max. na 45 minutu. (Výše poplatku je uvedena v cenovém výměru - zde.)

Místní kontakty

matrika:
Městský úřad Plasy 373 322 493
  Jitka Čechová 373 340 688
farnost: Plaská farnost 733 755 901
  Martin Sedloň 731 621 241
výzdoba:
Jitka Beránková 602 443 451
fotograf: Ivo Kornatovský 602 445 455
  Kristýna Škopová 731 854 838
restaurace:
Restaurant Rudolf II. 721 802 971

vč. ubytování 724 105 952

Obecné pokyny

» civilní sňatek
Oba snoubenci by se měli dostavit na Městský úřad v Plasích nejpozději 14 dnů (cizinci 1 měsíc) před sňatkem (pokud se nedohodnou jinak) a předložit vyplněný dotazník k uzavření manželství a tyto doklady (u cizinců podá informaci o potřebných dokladech matrika):

  • platný občanský průkaz
  • doklad o státním občanství (lze prokázat platným dokladem totožnosti)
  • rodný list
  • rozvedení rozsudek o rozvodu předchozího manželství s razítkem nabytí právní moci, případně pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství
  • ovdovělí úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera
  • mají-li snoubenci dítě, jeho rodný list

Rodné listy a doklady, které se přikládají k dotazníku o uzavření manželství, budou vráceny spolu s oddacím listem. při sňatku budou snoubencům podle Zákona o občanských průkazech odstřiženy rohy občanských průkazů. Tyto průkazy jsou platné pouze v ČR a nelze na ně vycestovat do zahraničí. Pokud tedy snoubenci cestují do zahraničí ihned po svatbě, musí si předem zajistit platné cestovní pasy. Do 15 kalendářních dnů po obdržení oddacího listu jsou oba snoubenci povinni zažádat o nový občanský průkaz.

» církevní sňatek
Při uzavírání církevního sňatku se snoubenci dostaví na matriku v Plasích, kde vyplní Žádost o vydání osvědčení k uzavření církevního sňatku a předloží doklady stejné jako při uzavírání sňatku civilního. Matrika po kontrole všech dokladů vydá osvědčení, že snoubenci splnili všechny podmínky pro uzavření církevního sňatku, které má platnost 6 měsíců. Toto osvědčení předloží snoubenci duchovnímu.

 
Klášter Plasy  /  Plzeňská 2, 331 01 Plasy  /  tel.: 373 322 174  /  e-mail: plasy@npu.cz
Aktualizace: 23.1.2017 • webagrafikanavlně