Realizace projektu - aktuálně

Průběžně aktualizované informace o postupu realizace projektu  "Cisterciácký klášter Plasy - obnova opatské rezidence." (2016 - 2022)


listopad 2020

Demontáž oken ze Starého opatství (okna, která se budou v rámci opravy vracet, byla popsána a uložena do depozitu). Průzkum dřevěných konstrukcí v Nové prelatuře i ve Starém opatství - potvrzena ložiska dřevomorky. Rozkrývání stropu nad 1. patrem Nové prelatury a likvidace houbami napadeného materiálu. Bourací práce ve Starém opatství  - bourání nevhodně vestavěných konstrukcí z poloviny 20. století v 1. i ve 2. patře (odstranění některých omítek, demontáž podhledů a podlah, odstraňování násypů podlah, bourání příček). Škrabání hlinkových nátěrů ve Starém opatství i Nové prelatuře.  Zakrývání dalších konstrukcí (zejména ochrana mramorového zábradlí na hlavním schodišti v Nové prelatuře). Zahájení zemních prací na zahradě a souběžné spuštění záchranného archeologického průzkumu při západním průčelí starého opatství.


říjen 2020

Přípravné práce, zajištění staveniště na všech stavebních objektech (Nová prelatura, Staré opatství, zahrada), zřízení stavebních rozvodů elektroinstalace. Postupné zakrývání konstrukcí v Nové prelatuře i Starém opatství (ochrana parketových podlah, barokního schodiště včetně výklenků a klasicistní sochy, ochrana archeologických nálezů ve Starém opatství). Vyklízecí práce v interiéru Starého opatství a Nové prelatury (včetně demontáže akumulačních kamen). Kácení stromů a křovin na zahradě a likvidace náletových rostlin na ohradní zdi. Odbourání kotelny a komínu, které byly nevhodně přistavěny ke Starému opatství a sloužily pro vytápění dnes už zrušeného krytu CO v suterénu Nové prelatury.

   
5. října 2020
Předání staveniště firmě Konsit a.s. – začíná realizace stavební části projektu.
průběžně Práce na scénáři interiérové instalace, základní výzkum k tématu Metternichovský interiér a provozní  fungování Metternichovských sídel.

červenec - září 2020

Zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby.
duben 2020 – květen 2020 Projednání dofinancování projektu s Ministerstvem kultury ČR .
leden 2020 – květen 2020 Zpracování restaurátorských záměrů a příprava restaurování mobiliáře pro zadání výběrového řízení. Zpracování zadání pro výrobu kopií a replik interiérového textilu.

leden 2020

Převzetí PD pro provedení stavby investorem (NPÚ ÚPS ČB) a intenzivní příprava zadávací dokumentace pro výběr generálního dodavatele stavby.
červen 2019 - červenec 2020 Projednání a zajištění projektů změn provedení a rozsahu stavby v návaznosti na aktuální  vyjasnění stávajícího stavu objektů, dle nutných provozních změn v areálu a možností napojení na inženýrské sítě vč. stavební přípustnosti. Dopracování dokumentace pro účel zadávacího řízení na stavbu.
červen 2019– září 2019 Předstihový archeologický záchranný výzkum na dvoře bývalé opatské rezidence, kde dojde k plošnému snižování současného terénu (NPÚ ÚOP Plzeň).
květen 2019 – prosinec 2019 Převoz vybraných kusů mobiliáře ze SZ Kynžvart do Plas a zpracování restaurátorských záměrů druhové skupiny: nábytek a nábytkový textil.
říjen 2018 – duben 2019 Výběr předmětů z mobiliárního fondu SZ Kynžvart, dokumentace mobiliáře a příprava restaurátorských záměrů.

15.10.2018 - 9.11.2018

Opakované zadání veřejné zakázky na výkon činnosti TDS po dobu realizace projektu IROP - II. zadání.

březen 2018

Zadání veřejné zakázky na výkon činnosti TDS po dobu realizace projektu IROP. - I. pokus.
březen 2018 - červen 2019 Přejímací řízení dokumentace pro provedení stavby včetně rozpočtu (zajištění odstranění vad a  řešení změn na základě aktuálního stavu a výsledků probíhajících průzkumů a zajištění podmínek provádění stavby i budoucího provozu)
15. března 2018 Převzetí dokumentace pro provedení stavby.

březen/duben 2018

Zadání veřejné zakázky na výkon činnosti koordinátora BOZP po dobu realizace projektu IROP, smlouva uzavřena dne 25.4.2018 s Ing. Lubomírem Klajsnerem.
červen 2018 - září 2018 Zpřístupnění 1. patra Nové prelatury veřejnosti prostřednictvím výstavy Metter(m)ncih. Možnost prohlédnout si prostory před zahájením jejich stavební obnovy.
 září 2017  -  únor 2018 Doplňující průzkumy za účelem zpracování podrobné PD pro provádění stavby - fasády, omítky, výmalba, dveře a okna, kamenné prvky, krovy, stropy, geologický průzkum. V rámci průzkumu nalezena unikátní barokní freska.
září 2017 Ustavení projektového týmu a nastavení způsobu jeho fungování, rozpracování libreta na novou prohlídkovou trasu, zadání zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (dále PD).
18. srpna 2017

Doručeno platné rozhodnutí o přidělení dotace na projekt Cisterciácký klášter Plasy - obnova opatské rezidence.

22. června 2017

Schválení žádosti o podporu.

červen 2017 - září 2017 Těžení barokní jímky (NPÚ ÚOP Plzeň, Řehák - Speleo s.r.o).
duben 2017 - červen 2017 Rozšířený archeologický průzkum (NPU ÚOP Plzeň).
březen 2017 - červen 2017 Hodnocení podané žádosti o podporu, kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí, věcné hodnocení projektu a analýza rizik.
13. března 2017 Podání žádosti o podporu z Evropských strukturálních fondů v programu IROP, výzva č. 52. Revitalizace vybraných památek II, SC 3.1.
září 2015  -  březen 2017 Zahájení realizace přípravy projektu Cisterciácký klášter Plasy - obnova opatské rezidence (stavebně historické a restaurátorské průzkumy, archeologický speleologický průzkum, zaměření, zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, zpracování Studie proveditelnosti a příprava žádosti o podporu).