Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (IP DKRVO)

Národnímu památkovému ústavu je jako výzkumné organizaci poskytována jeho zřizovatelem Ministerstvem kultury institucionální podpora dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací MK (IP DKRVO).

Koordinátorem IP DKRVO je oddělení vědy a výzkumu.

Z institucionální podpory jsou financovány vědeckovýzkumné a badatelské činnosti NPÚ, systematické průzkumy a dokumentace sbírek NPÚ a realizace aplikovaných, publikačních a prezentačních výsledků prováděných výzkumů.

Počínaje rokem 1995 se NPÚ zapojil do řešení jednotlivých výzkumných a vývojových úkolů, financovaných z účelových a institucionálních prostředků poskytovaných Ministerstvem kultury České republiky. V tomto období řešil NPÚ i čtyři sedmileté institucionálně financované výzkumné záměry zahájené v roce 2005.

V letech 2012 až 2018 byla NPÚ poskytována IP DKRVO zřizovatelem podle § 9 zákona č. 130/2002 Sb. a § 14 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb. na řešení jednoročních výzkumných cílů.

Počínaje rokem 2018 je poskytnutí a výše IP DKRVO podmíněno podáním zřizovateli žádosti o hodnocení výzkumné organizace na základě vypracování koncepce vědeckovýzkumné činnosti.

První Dlouhodobou koncepci rozvoje výzkumné organizace Národní památkový ústav na léta 2019 až 2023 předložil NPÚ zřizovateli v roce 2018. Koncepce byla vyhodnocena Radou ministra kultury pro výzkum (RMKPV) jako „A – Vynikající“ a zřizovatel ji schválil k řešení.

V roce 2023 na výzvu zřizovatele požádal NPÚ o II. hodnocení a předložil Dlouhodobou koncepci rozvoje výzkumné organizace Národní památkový ústav na léta 2024 až 2028. Koncepce byla vyhodnocena Radou ministra kultury pro výzkum (RMKPV) jako „A – Vynikající“ a zřizovatelem schválena k řešení.


Výzkumná oblast Tvorba metodik pro naplňování řádné správy památkového fondu zpřístupněného veřejnosti je zaměřena na tvorbu komplexní metodiky na...

Výzkumná oblast Tematické průzkumy je zaměřena na specifické skupiny výtvarných památek v konkrétních regionech ČR, nahlížené v kontextu analogických...

Výzkumná oblast je obecně zaměřena na přípravu, realizaci a prezentaci výsledků výzkumu a vývoje NPÚ odborné i poučené laické veřejnosti. Oblast je...

Výzkumná oblast Památkový urbanismus je zaměřena na prohlubování poznání kulturního dědictví, památkový urbanismus, tj. utváření sídel včetně...

Výzkumná oblast Nemovité památky v ČR je zaměřena na systematický záchranný výzkum nejohroženějších druhů památek. Obsahem výzkumu je výběr...

Výzkumná oblast Movité památky je obecně zaměřena na poznávání, hodnocení a ochranu movitého kulturního dědictví, převážně ve správě NPÚ, ale i...

Výzkumná oblast Moderní architektura 20. století je zaměřena na průzkum, dokumentace, zhodnocení a evidenci architektury 20. století ve vybraných lokalitách a...

Výzkumná oblast Metody zpřístupnění památkového fondu pro celoživotní vzdělávání je zaměřena na vytvoření koncepcí rozvoje aktivit formálního i...

Výzkumná oblast Materiály a technologie pro obnovu a údržbu památkového fondu je zaměřena na hlubší poznání hodnot, skladby a dalších materiálově...

Výzkumná oblast Industriální dědictví je zaměřena na průmyslové obory a klíčové industriální lokality, které zůstaly dosud stranou systematické...

Výzkumná oblast je zaměřena na poznání a reflexi dějin oboru památkové péče v mezinárodním kontextu se zvláštním zřetelem k českým zemím.

Výzkumná oblast Archeologie je zaměřena na odborné zpracování a vědecké vyhodnocení záchranných archeologických výzkumů NPÚ na nemovitých kulturních...

Výzkumný cíl vznikl v roce 2015 přejmenováním výzkumného cíle Průzkumy a prezentace architektury 19. a 20. století. Nový název lépe vystihl podstatu...

Výzkumný cíl Tematické průzkumy vznikl v roce 2015 sloučením dvou dříve samostatně řešených výzkumných cílů Tematické průzkumy jednotlivých památek...

Výzkumný cíl realizovaný od roku 2014 a zaměřený na podporu vydávání recenzovaného neimpaktovaného periodika vydávaného s podílem NPÚ byl od roku 2015...

Výzkumný cíl Technologie a materiály v roce 2012 navázal na dílčí úkol Průzkum historických materiálů a technologií výzkumného záměru MK07503233301...

Výzkumný cíl Průzkumy a prezentace architektury 19. a 20. století v roce 2012 navázal na v roce 2011 ukončený výzkumný záměr Odborné poznávání, vědecké...

Výzkumný cíl v roce 2012 navázal na dílčí úkol výzkumného záměru NPÚ MK07503233301 ukončeného v roce 2011. Jako výzkumný cíl zaměřený na poskytnutí...

Výzkumný cíl zaměřený od roku 2012 na podporu vydávání recenzovaného neimpaktovaného periodika vydávaného NPÚ byl od roku 2015 začleněn do výzkumného...

Výzkumný cíl zaměřený od roku 2012 na podporu vydávání recenzovaného neimpaktovaného periodika vydávaného NPÚ byl od roku 2015 začleněn do výzkumného...

Výzkumný cíl zaměřený od roku 2012 na podporu vydávání odborných knih zabývajících se nejrůznějšími aspekty péče o památky a výzkumu památkového...

Výzkumný cíl řeší dva tematické okruhy: výzkum movitých památek jako dokladu historického a duchovního vývoje v uměnovědných souvislostech a průzkum...

Projekt zahrnuje základní výzkum a dokumentaci hrázděných staveb, výběr a detailní dokumentaci stavebních konstrukcí a výplní sloužící jako vzor pro...

Výzkumný cíl je zaměřen na průzkum, dokumentaci a hodnocením moderní architektury – zdokonalení poznávání architektury a urbanismu 20. století ve vztahu k...

Cílem je zdokonalení poznávání industriálního dědictví ve vztahu k památkové péči, průzkum, dokumentace, hodnocení a prezentace industriálního...

Výzkumný cíl se věnuje třem okruhům činnosti, a to podpoře vydávání odborných monografií vědeckých pracovníků NPÚ, vydávání vybraných...

Výzkumný cíl v roce 2012 navázal na úkol Výzkum vytváření a implementace integrovaného informačního systému památkové péče řešeného jako součást...

Výzkumný cíl Výzkum nemovitých památek v ČR. Aktuální metodické otázky průzkumu a dokumentace, ohrožené druhy památek a jejich vybrané exempláře v roce...

Výzkumný cíl zaměřený od roku 2012 na tvorbu koncepce ediční řady kritického soupisu památek ČR a způsob její realizace v praxi byl z důvodu rychlého...

Výzkum dějiny a teorie památkové péče je pociťován v NPÚ jako velmi aktuální. Cíl byl v roce 2012 zahájen jako přípravná fáze budoucího výzkumu. V...

Výzkumný cíl Archeologie v roce 2012 navázal na výzkum archeologických nemovitých kulturních památek, památkových území a prostorové identifikace...