X. Prezentace výsledků výzkumu a vývoje NPÚ a podpůrná vědecká činnost pro výzkumné a vědecké pracovníky NPÚ

Výzkumná oblast je obecně zaměřena na přípravu, realizaci a prezentaci výsledků výzkumu a vývoje NPÚ odborné i poučené laické veřejnosti. Oblast je naplňována prostřednictvím podpory vydávání recenzovaných neimpaktovaných periodik NPÚ, zajištěním podpůrné vědecké činnosti pro výzkumné a vědecké pracovníky NPÚ nad rámec běžných statutárních činností a vydáváním monograficky koncipovaných odborných knih. Dosavadní podpora ve vydávání periodik bude rozšířena o systematickou přípravu některých časopisů (zejména časopisu Zprávy památkové péče) na vstup do mezinárodních databází (např. Scopus), zároveň za účelem zkvalitnění a rozšíření mezinárodní vědecké komunikace budou odborné články v časopisech vycházejících s podporou v rámci výzkumné oblasti opatřeny identifikátorem Digital Object Identifier (DOI), což je podmíněno registrací v agentuře CrossRef. Dosavadní nejednotná praxe vydávání regionálně zaměřených sborníků a časopisů jednotlivých pracovišť NPÚ bude na základě analýzy stavu a jejího vyhodnocení upravena do podoby jednotného recenzovaného časopisu reflektujícího specifika památkového fondu a praxi památkové péče v jednotlivých regionech ČR. S prezentací výsledků výzkumu a vývoje nedílně souvisí i jejich popularizace v široké, nejen odborné, veřejnosti.


Garant: Mgr. Martin Gaži


Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace Národní památkový ústav na léta 2019 až 2023: podrobnosti o Výzkumné oblasti X. Prezentace výsledků výzkumu a vývoje NPÚ a podpůrná vědecká činnost