Realizace projektu - aktuálně

Průběžně aktualizované informace o postupu realizace projektu  "Cisterciácký klášter Plasy - obnova opatské rezidence." (2016 - 2022)

Obecné informace o projektu zde.

červenec 2021

Pokračují práce na zdění nových a zajištění stávajícíh konstrukcí ve Starém opatství včetně sklepních prostor. V interiérech byl na stávající stěny aplikován druhý cyklus odsolovacích (obětovaných) omítek. Ve druhém nadzemním podlaží byly demontovány provizorní podlahy a proběhly práce nutné pro položení nových podlah (obezdění zhlaví trámů, ošetření proti biotickýcm škůdcům). Také došlo k opravě keramického stropu nalezeného na podzmim loňského roku při odbourávání vestavěných konstrukcí ve 2. NP. Dokončeny byly pokrývačské práce na střeše starého opatství, do krovu byla položena podlaha pro budoucí technickou místnost. Také došlo k dozdění vnějšího pilíře při JV straně budovy.

Pozornost se dále upírá ke kamenicko-restaurátorským pracem na fasádě Nové prelatury, kde se vede intenzivní debata o konečné barevnosti a o možnostech dodání vhodného materiálu (na fasádě budovy je použit místní specifický pískovec, který se v okolí už bohužel netěží). Pokračují opravy oken a okenních rámů. Intenzivní diskuze se také vede nad položením nové elektroinstalace, jejíž trasy se musí přispůsobit novým zjištěním (zejména nalezeným historickým výmalbám v interiérech). Pokračují také práce na restaurování parket.

Došlo k navrtání a montáži průduchů v bývalém krytu CO a v prostoru zahrady byla odstraněna stará a nevhodně vybudovaná konstrukce zděšného naftového tanku. Započalo se s dozdíváním vnější ohradní zdi dle odsouhlaseného vzorku. Pod ohradní zdí dále pokračují archeologické práce v gotickém sklepě a při základech původního barokního ambitu, kde se započalo s pokládkou základů pro vnější obvodovou zeď ambitu (vnější líc obvodové zdi ambitu bude založen v linii dochovaných soklových kvádrů - jeden zachovaný u SV nároží a druhý v západní části v prostoru bývalé oranžerie). Také došlo k dozdění nového úseku školy Q. Na zahradě se rozeběhl další archeologický výzkum v prostoru, kde dojde k výraznému snížení terénu. Nalezen byl starší odtokový kanál, jehož původní funkce, možnosti opravy a obnovení je předmětem další diskuze.

 

červen 2021

Na Starém opatství byl dozděn severní štít budovy, probíhala pokládka střešní krytiny a byly vyzděny a omítnuty komíny. Pokračuje zdění vnitřních svislých konstrukcí, pokládání podlah a zpevňování stávajícího zdiva. Naskytly se komplikace při zpevňování středového pilíře, kde se oproti očekávání projevila výrazná nesoudržnost původního zdiva. Také začal proces odsolování zdí v interiéru, a to aplikací odsolovacích (obětovaných) omítek, která proběhne v několika cyklech. Dál probíhají práce na budování nového vstupu do budoucího návštěvnického centra v západním průčelí budovy. Práce zahrnují také vyzdění odtokového kanálu na dešťovou vodu, jež právě v těchto místech probíhá v zemi.

Pokračují také kamenicko restaurátorské práce na fasádě Nové prelatury. V některých místech bylo nutné staticky zajistit praskliny klenebných pasů nad okny. Probíhá také truhlářsko restaurátorská oprava oken (na dílnách) a okenních rámů (na místě). V interiéru Nové prelatury dochází k opravám hrázděných příček v prvním patře (impregnování dřevěných konstrukcí případně protézování poškozených částí). Cihly jsou očišťovány, paletovány a budou opět použity zpět do opravených zdí. Při demontáži parketových podlah se místy potvrdil výskyt dřevokazné houby (ložiska byla obratem odstraněna a napadený materiál odvezen ze stavby). V jedné z místností se pod metternichovskými parketami nalezla zachovalá barokní podlaha, která bude zakonzervována a následně opět překryta.

Na zahradě opatství stále probíhá průzkum gotického sklepa v severní části u ohradní zdi a průzkum dochovaných základů původního barokního ambitu a oranžerie, které budou ve výsledné podobě zahrady připomenuty v dlažbě. Došlo také k výrazným zemním pracem na ploše dvora, kde se postupně snižuje terén do požadované úrovně. Pokračuje zdění nového úseku štoly Q kolem základů barokní bazény, jejíž kamennou obrubu restaurátoři demontovali, aby mohlo dojít k opravě kamenných článků, jejich doplnění a následnému rozšíření celé obruby do původní barokní podoby. Také započalo nadezdívání a oprava severní ohradní zdi kláštera.

 

květen 2021

Ve Starém opatství dál probíhaly stavební práce na stropech a podlahách, v 1. patře se dozdívali příčky a pokračovaly práce na vztyčení nového krovu ve zbylé části střechy. Na konci května začaly pokrývačské práce. Na severozápadním průčelí budovy se před budoucí vchod do návštěvnického centra pokládaly základy přístupového schodiště.

Na fasádě Nové prelatury probíhaly kamenicko-restaurátorské práce. V interiéru se začala dokončovat demontáž stávajících elektrorozvodů v místnostech, kde to doposud nešlo kvůli probíhajícím průzkumům a jiným pracím. Následuje úklid všech prostor. Začala příprava oprav parketových podlah,  opravy okenních a dveřních výplní jsou v plném proudu a zpracovává se návrh výmalby jednotlivých pokojů. Bylo vypsáno výběrové řízení na restaurování mobiliáře určeného do nově připravované prohlídkové trasy (termín konce přihlášek je 19/5).

Na zahradě prelatury se dokončila úprava izolace stropu bývalého krytu CO. Při základech barokní bazény se začala dozdívat propojka mezi dvěma přerušenými konci středověké štoly, aby tato byla opět průchozí. Na severovýchodní části zahrady byly provedeny hrubé zemní práce a odkryty historické sklepy v místě bývalého barokního ambitu. Probíhá tady záchranný archeologický výzkum. V polovině května se konala Archeologická komise, kde byly pozvaným odborníkům představeny archeologické výzkumy a prezentovány jejich dosavadní výsledky s následnou diskuzí o nálezových situacích.

Duben 2021

Ve Starém opatství se dále intenzivně pracuje na stropech a  podlahách. Probíhají práce na odstranění statických poruch středového středověkého pilíře a zpevnění navazujícícíh konstrukcí. Dochází také ke zpevnění, vyztužení obvodových zdí budovy a vyzdívání příček. Započaly práce na vztyčení nového krovu - prozatím v části blíže Nové prelatuře.

Na Nové prelatuře byly dokončeny tesařské práce na opravě stropních trámů místností prvního patra. Těsně před dokončením jsou také průzkumné a dokumentační práce na výmalbě místností. Byly představeny vzorky navrhů na obnovení štukových zrcadel rámujících nalezenou centrální fresku a jejích čtyř medailonů. Došlo k odstranění novodobých příček ve dvou pokojích 1. patra, kam byly v 80.letech 20. století vneseny toalety - místnosti budou rehabilitovány. Kolem rizalitu a jižního křídla vně budovy vyrostlo lešení pro detailní průzkum, očištění a opravu kamenných částí fasády. Lešení umožňuje lepší přístup také k okenním křídlům, rámům, jejich demontáži, odvozu do dílen a jejich následné opravě či restaurování.

Na zahradě byl dokončen archeologický průzkum u středové bazény a započaty práce skrývkou terénu a navazující průzkum v místech po demontáži bývalých garáží a pod velkou ohradní zdí. Pracuje se na nové izolaci stropu bývalého krytu CO v části pod nádvořím. V pokročilé stavební fázi je také úprava zastřešení a terasy nad vstupem do ledových sklepů.

březen 2021

Ve Starém opatství pokračuje zdění svislých konstrukcí, začalo se také pracovat na korunní římse. Pomocí jeřábu byly uloženy nové stropní trámy, pro které bylo nutné očistit a chemicky ošetřit kapsy i okolní zdivo - jako ochranu před biotickými škůdci. Ve sklepě Starého opatství se pokračuje ve vyklízení prostor, očištění konstrukcí a v dokumentaci. Z vnější strany budovy bylo nutné na některých místech podezdít základy (zjištěno při záchranném archeologickém výzkumu) za využití betonových cihel.

Na Nové prelatuře probíhaly tesařské práce na konstrukci stropních trámů prvního patra (nad jednotlivými pokoji i chodbami). To obnášelo stojkování v 1. patře, aby byl podepřen strop v místech, nad nímž se pracovalo. V krovu bylo nutné demontovat záklopy a jílové vrstvy, místy bylo nutné částečně odbourat trámové kapsy, aby mohlo dojít k protézování trámů. Dřevo i kapsy na uložení trámů byly chemicky ošetřeny. Všechen materiál zasažený dřevokaznou houbou byl chemicky ošetřen a odvezen ze staveniště. Současně dál pokračovaly restaurátorské a malířské práce v prvním patře budovy (byly vybrány části výmalby, podle kterých vzniknou šablony pro výsledné malířské řešení interiérů, restaurátoři očišťují a ošetřují nalezenou barokní fresku). Do dílen byla odvezena část dveřních křídel a oken z přízemí, která budou po opravení vrácena zpět na svá místa.

Na zahradě opatství pokračují zemní práce za dohledu archeologů. Dokončuje se demontáž zděných garáží v severovýchodní části zahrady. Také probíhá záchranný archeologický výzkum u bazény a nově se začalo s výzkumem na vnější straně ohradní zdi u sýpek, kde se nachází vyústění průduchů z ledových sklepů a bude zde upravována výška terénu. ZAV pokračuje i při severním průčelí Starého opatství, kde bude řešeno svahování terénu a nové sítě v rámci dispozice bývalé středověké klášterní brány, která by se měla alespoň náznakově připomenout v konečné podobě této lokality.

únor 2021

Na Starém opatství byl i za přítomnosti jeřábu demontován krov a materiál z něj roztříděn. Části, které se budou vracet, byly ošetřeny a zůstávají složené na staveništi. Na východní stěně budovy bylo vystavěno lešení a začalo se zde pracovat na ztužení budovy, odstranění starých sítí a poruch a následně na opravě fasády. Dokončují se dílčí bourací práce v interiéru budovy, probíhá zdění svislých konstrukcí a započalo se s vyklizením sklepních prostor, kde se zajišťují dříve objevené archeologické situace, probíhá doplňující průzkum a dokumentace prostor.

Na Nové prelatuře byly zahájeny tesařské práce na konstrukci stropních trámů prvního patra. Proběhly také další doplňující průzkumy spodních omítkových vrstev v interiéru prvního patra, jejich dokumentace a probíhá zpracování finálního návrhu výmalby. Restaurátoři začali odkrývat a zpevňovat nalezenou barokní fresku.

Pokračují zemní práce na zahradě opatství. Obnažena byla jižní část stropu bývalého krytu CO a probíhají obdobné práce jako na dříve obnažené západní části. Započala demontáž zděných garáží v severovýchodní části zahrady, materiál je tříděn a uskladněn na staveništi. Byly zde nalezeny další druhotně použité románské cihly, o jejichž dalším využití a případné prezentaci se nyní jedná. Záchranný archeologický výzkum při severním průčelí Starého opatství i na zahradě opatství dál pokračuje, část při západním průčelí byla v průběhu února ukončena. Průběh některých prací ovlivnil mráz, který panoval v polovině února (například stavební práce s mokrými procesy a archeologický výzkum byly na několik dní zcela pozastaveny).

leden 2021

Na Nové prelatuře došlo k odstranění elektroinstalačních rozvodů v 1. patře, pokračují práce v krovu (vysekávání dřevěných konstrukcí napadených dřevomorkou, přeložení tesařské lávky a likvidace jílu napadeného dřevomorkou). Prohlubuje se průzkum maleb v pokojích a chodbě a hledání řešení jejich ochrany při opravách stropních konstrukcí. Ukončen byl základní průzkum dřevěných parket a vyhodnocen způsob jejich opravy. Probíhá montáž pochozích ploch ve Starém opatství, bourání příček, stropů, vyklízení suti, podepření konstrukcí (stropů, hrázděné příčky v prvním patře), demontáž krovu a nastavěného půl patra na východní části starého opatství. Nadále dochází ke třídění materiálu (trámy, cihly, kameny) a čištění cihel. Materiál pro další použití je uskladněn přímo na staveništi. Pokračují zemní práce za dohledu archeologa na zahradě opatství i při severní ohradní zdi. Došlo k odkrytí stropu krytu CO, odstraňuje se poškozená asfaltová vrstva izolace. Pokračuje archeologický výzkum při severním i západním průčelí Starého opatství a na zahradě opatství.

prosinec 2020

Pokračují bourací práce ve Starém opatství (příčky, podhledy, podlahy), zajišťování konstrukcí (zejména zajištění středového pilíře v přízemí budovy, který býval součástí už pravděpodobně gotické fáze domu). Proběhla kontrola biotického napadení hrázděné konstrukce zachovávané příčky ve starém opatství. Materiál z bouraných konstrukcí Starého opatství je tříděň a uskladňován k dalšímu využití při stavbě (zejména cihly). Odkrývání stropních konstrukcí v krovu prelatury, odstraňování zásypu, likvidace bioticky napadeného materiálu a prohlídka zhlaví stropních trámů. Omýváním vodou pokračuje odstraňování hlinkových nátěrů v interiérech prelatury. Rozšíření archeologického průzkumu při západním průčelí starého opatství a zahájení zemních prací na vnější straně severní ohradní zdi kláštera, které probíhají pod dohledem archeologa (snižování úrovně zeminy a příprava na obnovení starého vstupu na zahradu skrze branku ve zdi).  Čištění a oprava nalezeného historického kanálu u západního průčelí Starého opatství, který má být později využit pro sběr dešťové vody. Odstranění novodobého vnějšího schodiště na severním průčelí Starého opatství, zahájení archeologického průzkumu v této lokalitě, který má potvrdit situaci bývalé klášterní brány. Bourání výdechu větrání bývalého krytu CO a další planýrovací práce na zahradě prelatury.


listopad 2020

Demontáž oken ze Starého opatství (okna, která se budou v rámci opravy vracet, byla popsána a uložena do depozitu). Průzkum dřevěných konstrukcí v Nové prelatuře i ve Starém opatství - potvrzena ložiska dřevomorky. Rozkrývání stropu nad 1. patrem Nové prelatury a likvidace houbami napadeného materiálu. Bourací práce ve Starém opatství  - bourání nevhodně vestavěných konstrukcí z poloviny 20. století v 1. i ve 2. patře (odstranění některých omítek, demontáž podhledů a podlah, odstraňování násypů podlah, bourání příček). Škrabání hlinkových nátěrů ve Starém opatství i Nové prelatuře.  Zakrývání dalších konstrukcí (zejména ochrana mramorového zábradlí na hlavním schodišti v Nové prelatuře). Zahájení zemních prací na zahradě a souběžné spuštění záchranného archeologického průzkumu při západním průčelí starého opatství.


říjen 2020

Přípravné práce, zajištění staveniště na všech stavebních objektech (Nová prelatura, Staré opatství, zahrada), zřízení stavebních rozvodů elektroinstalace. Postupné zakrývání konstrukcí v Nové prelatuře i Starém opatství (ochrana parketových podlah, barokního schodiště včetně výklenků a klasicistní sochy, ochrana archeologických nálezů ve Starém opatství). Vyklízecí práce v interiéru Starého opatství a Nové prelatury (včetně demontáže akumulačních kamen). Kácení stromů a křovin na zahradě a likvidace náletových rostlin na ohradní zdi. Odbourání kotelny a komínu, které byly nevhodně přistavěny ke Starému opatství a sloužily pro vytápění dnes už zrušeného krytu CO v suterénu Nové prelatury.

   
5. října 2020
Předání staveniště firmě Konsit a.s. – začíná realizace stavební části projektu.
průběžně Práce na scénáři interiérové instalace, základní výzkum k tématu Metternichovský interiér a provozní  fungování Metternichovských sídel.

červenec - září 2020

Zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby.
duben 2020 – květen 2020 Projednání dofinancování projektu s Ministerstvem kultury ČR .
leden 2020 – květen 2020 Zpracování restaurátorských záměrů a příprava restaurování mobiliáře pro zadání výběrového řízení. Zpracování zadání pro výrobu kopií a replik interiérového textilu.

leden 2020

Převzetí PD pro provedení stavby investorem (NPÚ ÚPS ČB) a intenzivní příprava zadávací dokumentace pro výběr generálního dodavatele stavby.
červen 2019 - červenec 2020 Projednání a zajištění projektů změn provedení a rozsahu stavby v návaznosti na aktuální  vyjasnění stávajícího stavu objektů, dle nutných provozních změn v areálu a možností napojení na inženýrské sítě vč. stavební přípustnosti. Dopracování dokumentace pro účel zadávacího řízení na stavbu.
červen 2019– září 2019 Předstihový archeologický záchranný výzkum na dvoře bývalé opatské rezidence, kde dojde k plošnému snižování současného terénu (NPÚ ÚOP Plzeň).
květen 2019 – prosinec 2019 Převoz vybraných kusů mobiliáře ze SZ Kynžvart do Plas a zpracování restaurátorských záměrů druhové skupiny: nábytek a nábytkový textil.
říjen 2018 – duben 2019 Výběr předmětů z mobiliárního fondu SZ Kynžvart, dokumentace mobiliáře a příprava restaurátorských záměrů.

15.10.2018 - 9.11.2018

Opakované zadání veřejné zakázky na výkon činnosti TDS po dobu realizace projektu IROP - II. zadání.

březen 2018

Zadání veřejné zakázky na výkon činnosti TDS po dobu realizace projektu IROP. - I. pokus.
březen 2018 - červen 2019 Přejímací řízení dokumentace pro provedení stavby včetně rozpočtu (zajištění odstranění vad a  řešení změn na základě aktuálního stavu a výsledků probíhajících průzkumů a zajištění podmínek provádění stavby i budoucího provozu)
15. března 2018 Převzetí dokumentace pro provedení stavby.

březen/duben 2018

Zadání veřejné zakázky na výkon činnosti koordinátora BOZP po dobu realizace projektu IROP, smlouva uzavřena dne 25.4.2018 s Ing. Lubomírem Klajsnerem.
červen 2018 - září 2018 Zpřístupnění 1. patra Nové prelatury veřejnosti prostřednictvím výstavy Metter(m)ncih. Možnost prohlédnout si prostory před zahájením jejich stavební obnovy.
 září 2017  -  únor 2018 Doplňující průzkumy za účelem zpracování podrobné PD pro provádění stavby - fasády, omítky, výmalba, dveře a okna, kamenné prvky, krovy, stropy, geologický průzkum. V rámci průzkumu nalezena unikátní barokní freska.
září 2017 Ustavení projektového týmu a nastavení způsobu jeho fungování, rozpracování libreta na novou prohlídkovou trasu, zadání zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (dále PD).
18. srpna 2017

Doručeno platné rozhodnutí o přidělení dotace na projekt Cisterciácký klášter Plasy - obnova opatské rezidence.

22. června 2017

Schválení žádosti o podporu.

červen 2017 - září 2017 Těžení barokní jímky (NPÚ ÚOP Plzeň, Řehák - Speleo s.r.o).
duben 2017 - červen 2017 Rozšířený archeologický průzkum (NPU ÚOP Plzeň).
březen 2017 - červen 2017 Hodnocení podané žádosti o podporu, kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí, věcné hodnocení projektu a analýza rizik.
13. března 2017 Podání žádosti o podporu z Evropských strukturálních fondů v programu IROP, výzva č. 52. Revitalizace vybraných památek II, SC 3.1.
září 2015  -  březen 2017 Zahájení realizace přípravy projektu Cisterciácký klášter Plasy - obnova opatské rezidence (stavebně historické a restaurátorské průzkumy, archeologický speleologický průzkum, zaměření, zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, zpracování Studie proveditelnosti a příprava žádosti o podporu).