Archeologický výzkum v Plasích pokračuje

V areálu prelatury plaského kláštera a zejména v okolí sýpky pokračuje také letos archeologický výzkum Národního památkového ústavu - územného odborného pracoviště v Plzni.

Navazuje na výsledky výzkumů předchozích let, zejména sezóny 2018, která přinesla významný posun v dosavadním poznání zaniklé středověké zástavby na ploše před sýpkou. Zjištěno bylo pokračování průběhu klenuté, až dva metry vysoké podzemní štoly, která na prostranství přichází od prelatury a před sýpkou se stáčí k jihu (ke konventu). Výzkum ukázal, že štola prochází již jako kanál středověkým domem, u něhož byly rozeznány minimálně dvě stavební etapy.

Letošní výzkum Národního památkového ústavu - územního odborného pracoviště v Plzni, který bude probíhat od července do září, pokračuje výzkumem vztahu zaniklého objektu s královskou kaplí a průzkumem trasy kanálu v návaznosti na klenutou štolu. Důležitý bude zejména vztah tohoto staršího podzemního systému k systému baroknímu, jehož správná funkčnost je životně důležitá pro budovu konventu.

Další sondáž bude souviset s přípravou realizace stavby Obnova opatské rezidence, jejíž součástí je také návrat k barokní podobě opatské zahrady. Kompletní revitalizace této památky bude probíhat v rámci projektu IROP "Cisterciácký klášter Plasy - Obnova opatské rezidence", který je spolufinancovaný z prostředků EU.

 

Obrázky (všechna fota NPÚ ÚOP v Plzni)

001 – 003 archeologický výzkum plochy před sýpkou 2018

004 archeologický výzkum 2019 – zjišťování trasy podzemního systému, následovat bude jeho obnova

005 prostor archeologického výzkumu v roce 2019